e martë, 21 nëntor 2017
FAQ
Home Programet Silabusi ECDL
Silabusi ECDL
Silabusi (programi mësimor) ECDL Versioni 5.0 është përpunim i Silabusit ECDL Core i cili reflekton avancimet në vazhdimësi në teknologji dhe praktikat përkatëse. Ai liston aftësitë që duhen zotëruar dhe njohuritë që duhet të fitohen nga një Kandidat për të marrë Certifikimin ECDL Core. Silabusi ECDL është i disponueshëm për ta shkarkuar në formatin PDF. 

Ju lutemi klikoni në linkun më poshtë për të shkarkuar një kopje:

 Silabusi ECDL Versioni 5 Anglisht.

Më poshtë është paraqitur i përmbledhur Silabusi ECDL  

Moduli 1 – Koncepte të Teknologjisë së Informacionit  dhe Komunikimit 

Moduli 1 është baza për testin teorik. Moduli konsiston në tetë kategori dhe testi përmban pyetje nga të gjitha kategoritë. Moduli1 kërkon që Kandidati të dijë bazat rreth pjesëve fizike që përbën një kompjuter personal dhe të kuptojë disa nga konceptet bazë të Teknologjisë së Informacionit (TIK) siç janë ruajtja e të dhënave dhe memoria, kontekstin për aplikacionet bazë softuerike në shoqëri, dhe përdorimet e rrjeteve të informacionit nëpërmjet kompjuterit.

Kandidati duhet gjithashtu të vlerësoj se si Sistemet IT gjenden në situatat e përditshme; dhe se si kompjuterët personal mund të ndikojnë shëndetin. Kandidati duhet të jetë i vetëdijshëm për disa nga çështjet e sigurisë dhe çështjeve legale që lidhen me kompjuterat dhe përdorimin e tyre

Moduli 2 – Përdorimi i kompjuterit dhe menaxhimi i skedarëve

Moduli 2 kërkon që Kandidati të demonstrojë njohuri dhe kompetence në përdorimin e funksioneve bazë të një kompjuteri personal dhe sistemit të operimit të tij. Kandidati duhet të jetë në gjendje të operojë në mënyrë efektive brenda mjedisit të desktop-it. Ai ose ajo duhet të jetë i aftë të menaxhojë dhe organizojë skedarët dhe direktoritë /dosjet  dhe të dijë si të kopjojë, zhvendos, dhe fshijë skedarët, direktoritë/dosjet.

Kandidati duhet të demonstrojë aftësinë për të punuar me ikonat e desktopit dhe të manipulojë/ndryshojë dritaret. Kandidati duhet të demonstrojë aftësinë për të përdorur karakteristikat e kërkimit, mjetet e thjeshta të editimit dhe menaxhimin e printimeve që ndodhen brenda sistemit të operimit. 

Moduli 3 – Përpunim teksti (word processing)

Moduli 3- kërkon që kandidati të demonstrojë aftësinë për të përdorur një aplikacion të përpunimit të fjalës në një kompjuter personal. Ai ose Ajo duhet të kuptojë  dhe të jetë i/e aftë të përmbush operacione bazë që kanë lidhje me krijimin , formatimin, dhe përfundimin e një dokumenti të përpunimit të tekstit të gatshëm për tu shpërndarë.

Kandidati duhet të demonstrojë kompetencë në përdorimin e disa prej karakteristikave të avancuara të lidhura me aplikacionet e përpunimit  të tekstit siç janë krijimi i tabelave standarde, përdorimi i figurave dhe imazheve Brenda dokumentit , importimi i objekteve dhe përdorimi i mjeteve të bashkimit të letrave.

Moduli 4 – Fleta llogaritëse (spreadsheets)

Moduli 4 kërkon që kandidati të kuptojë konceptet bazë të fletëve llogaritëse dhe të demonstrojë aftësinë për të përdorur një aplikacion fletëllogaritës në një kompjuter personal. Ai ose Ajo duhet të kuptojnë dhe të jenë në gjendje të përmbush operacionet bazë që kanë të bëjnë me zhvillimin, formatimin dhe përdorimin e fletëllogaritësve.

Kandidati duhet të jetë i aftë të përmbushë operacione standarde matematike dhe logjike duke përdorur formula dhe funksione bazë. Kandidati do të demonstrojë kompetencë në përdorimin e disa prej karakteristikave të avancuara të aplikacioneve fletëllogaritëse siç janë importimi i objekteve dhe ndërtimi i grafikëve dhe listave.

Moduli 5 – Baza të dhënash

Moduli 5 kërkon që Kandidati të kuptojë konceptet bazë të bazave të të dhënave dhe të demonstrojë aftësinë për të përdorur një bazë të dhënash në një kompjuter personal.

Moduli është i ndarë në dy seksione.
Seksioni i parë teston aftësinë e kandidatit për të dizenjuar dhe planifikuar një bazë të dhënash të thjeshtë duke përdorur një paketë standardë bazash të dhënash.
Seksioni i dytë kërkon që kandidatit të demonstrojë që Ai ose Ajo mund të nxjerrë informacion nga një bazë të dhënash ekzistuese duke përdorur “query”, ta zgjedhë, dhe klasifikojë atë nëpërmjet mjeteve ndihmëse të disponueshme në bazën e të dhënave. Kandidati gjithashtu do të jetë i aftë të krijojë dhe modifikojë/ndryshojë raportet.

Moduli 6 – Prezantime

Moduli 6 kërkon që kandidati të demonstrojë kompetencë në përdorimin e mjeteve të prezantimit (slide show) në një kompjuter personal. Kandidati duhet  të jetë i aftë të përmbushë detyra bazë siç janë krijimi, formatimi dhe përgatitja e prezantimeve për shpërndarje apo shfaqje.

Kandidati duhet të demonstrojë aftësinë për të krijuar një varietet prezantimesh për audienca të ndryshme apo situata të ndryshme. Kandidati duhet të demonstrojë aftësinë  për të përmbushur operacionet bazë me grafikët dhe listat dhe përdorimin e efekteve të ndryshme të “slide show”.

Moduli 7 –  Navigim dhe komunikim elektronik

Moduli 7 është i ndarë në dy seksione. Seksioni i pare, Informacioni, kërkon që Kandidati të përmbushë detyra bazë të kërkimit në Internet (Web), duke përdorur një aplikacion web-browser dhe mjetet në dispozicion të motorëve të kërkimit, të shënojë rezultatet e kërkimit dhe të printojë faqen e internetit dhe raportet e kërkimit.

Seksioni i dytë Komunikimi, kërkon që Kandidati të demonstrojë aftësitë e tij në përdorimin e programve të postës elektronike (E-mail) për të marrë dhe dërguar mesazhe,  për të bashkëngjitur dokumente, ose skedarë  në një mesazh dhe të organizojnë dhe menaxhojnë dosjet e mesazheve ose direktoritë/dosjet brenda aplikacionit të postës elektronike.”.