e martë, 21 nëntor 2017
FAQ
Home Programet Module të specializuara ECDL CAD
CAD

Certifikimi ECDL CAD është për aftësitë dizenjuese të bazuara në 2D. Është referencë në këtë kategori, duke qenë një produkt i Fondacionit ECDL është i pavarur nga vendorët  e programeve.

Certifikon funksionalitetin e një aplikacioni tipik të CAD në kushte reale, me qëllim krijimin, përpunimin dhe printimin e vizatimeve 2D, inxhinierike ose dizenjuse.   

Certifikimi ECDL CAD është orientuar drejt:

  • Arkitektëve
  • Disenjatorëve
  • Inxhinierëve
  • Gjeodetëve
  • Projektuesve Grafik
  • Studentëve të fushave teknike relevante 

Silabus
Silabusi  duke qenë i barabartë dhe unik në botë, garanton universalitetin dhe rëndësinë e kësaj Certifikate në Tregun Global dhe certifikon të mëposhtmet:

Hyrja
   Fillimi dhe vendosja e opsioneve
   Projeksionet dhe këmbimi i dizenjove

Funksionet bazë
   Krijimi i objekteve,elementëve dhe memove
   Selektimi dhe fshirja e objekteve dhe elementëve
   Përpunimi dhe ndyshimi i objekteve dhe elementëve
   Ndryshimi i atributeve dhe printimi

Funksionet e avancuara
   Vendosja e mjedisit të vizatimit
   Dizenjim i avancuar i objekteve
   Studimi i dizajnit
   Printim

 Produkti ECDL CAD mund të ofrohet së shpejti.