e martë, 21 nëntor 2017
FAQ
Home Programet Module të specializuara ECDL Image Editing
ImageEditing

Certifikimi ECDL Image Editing është veçanërisht i përshtatur për të gjithë ata që duan të certifikojnë njohuritë dhe aftësitë, në nivelin fillestar, në përpunimin e imazheve digjitale.

Silabusi
Silabusi (the syllabus) ECDL duke qenë i njëjtë dhe unik në të gjithë botën, garanton universialitetin dhe rëndësinë e kësaj certifikate në Tregun Global.
 
Ai përbëhet nga pjesët e mëposhtme:

 • Principet bazë të editimit të fotove
 • Menaxhimi i Imazhit
 • Përpunimi i imazheve digjitale
 • Përcaktimi i ngjyrave, formave dhe llojeve të imazheve dhe grafikëve

Funksionet  Bazë

 • Krijim, editim dhe ruajta e imazheve
 • Kapja dhe ruajta e imazheve
 • Menaxhimi i skedarëve të imazheve

Puna me Imazhet

 • Caktimi, krijimi dhe zbatimi i parametrave
 • Krijimi, shtimi dhe formatimi i teksteve në imazhe
 • Përdorimi i mjeteve të dizenjimit
 • Përdorimi i mjeteve të vizatimit
 • Aplikimi i filtrave dhe efekteve
 • Printimi dhe publikimi i imazheve

Produkti ECDL ImageEditing mund të ofrohet së shpejti