e martë, 21 nëntor 2017
FAQ
Home Programet Module të specializuara ECDL Web Editing
WebEditing

Certifikimi ECDL WebEditing u shërben:

 • Individëve profesionistë dhe SME-ve
 • Të gjithë atyre që duan të shikojnë aftësitë e tyre  të certifikuara në krijimin e faqeve të internetit.

Silabusi
Silabusi (the syllabus) ECDL duke qenë i njëjtë dhe unik në të gjithë botën, garanton universialitetin dhe rëndësinë e kësaj certifikate në Tregun Global.
Ai përfshin pjesët e mëposhtme:


Parimet bazë të dizenjimit të faqeve të internetit

  • Aftësitë bazë të dizenjimit të faqeve të internetit
  • Kuptimi i parimeve të HTML
  • Programim bazë në HTML
  • Përdorimi i aplikimeve për krijimin e një faqeje interneti si edhe për përpunimin e tekstit, grafikëve, tabelave dhe objekteve brenda faqes.
  • Procesimi i imazheve dhe editimi në faqe
  • Publikimi i faqes në World Wide Web
  • Siguria dhe Legjislacioni


Avantazhet e zotërimit të Certifikimit ECDL WebEditing

 • Ai mbulon plotësisht nevojat e studentëve, profesionistëve të vetëpunësuarve ose SME-ve në ndërtimin e faqeve të Internetit dhe certifikon nevojat të cilat janë esenciale në mënyrë që të punosh në këtë fushë.
 • Ai demonstron aftësinë e një kandidati për të dizenjuar, krijuar dhe mirëmbajtur faqe interneti dhe i lejon kandidatit ti njihen këto aftësi ndërkombëtarisht.
 • Ai është një produkt i Fondacionit ECDL,më i madhi ent certifikimi i aftësive TIK, i njohur përreth botës.
 • I pavarur nga vendorët e programeve, por i zhvilluar nga ekspertët.


Produkti ECDL WebEditing mund të ofrohet së shpejti në Shqipëri.